Nếu mỗi kg cua hoàng đế giá rẻ đông lạnh nguyên con được bán với giá 3 triệu đồng thì chân, càng tách rời của chúng chỉ là 1,4 triệu đồng/kg, dù đây là nơi tập trung phần thịt.
...