Giấy chứng nhận đầu tư là gì và trường hợp nào phải xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định tại Luật đầu tư bài viết dưới đây Luật Minh Anh xin gửi đến các bạn thông tin về nội dung này. Cùng tìm hiểu hồ sơ thay đổi giấy chứng nhận đầu tư

Giấy chứng nhận đầu tư là gì ?
Giấy chứng nhận đầu tư là giấy phép hoạt động do cơ quan có thẩm quyền ban hành cho các công ty, cá nhân có đủ điều kiện thường được gắn liền với những Dự án đầu tư và áp dụng đa số cho những cá nhân, doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài.
Hay có thể hiểu Giấy chứng nhận đầu tư là điều kiện cần thiết để thành lập công ty nước ngoài tại Việt Nam, đối với các trường hợp mà pháp luật quy định phải thực hành giấy má xin cấp Giấy chứng nhận đầu tư trước khi thành lập công ty.

2.Các trường hợp phải xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định tại Luật đầu tư bao gồm:
Dự án đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài;
Dự án đầu tư của doanh nghiệp kinh tế được quy định tại Khoản 1 – Điều 23 của Luật đầu tư, cụ thể: công ty kinh tế phải đáp ứng những điều kiện theo quy định của luật pháp và thực hành thủ tục đầu tư theo quy định của luật pháp đối với nhà đầu tư nước ngoài khi đầu tư vào Việt Nam khi thuộc các trường hợp sau:
a) Có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ ít nhất 51% vốn điều lệ hoặc đa số thành viên hợp danh của công ty là cá nhân nước ngoài đối với doanh nghiệp hợp danh;
b) Có thành viên là doanh nghiệp kinh tế quy định tại khoản a nêu trên nắm giữ từ 51% vốn điều lệ trở lên;
tương tự, nhà đầu tư nước ngoài khi đầu tư vào Việt Nam phải thực hiện giấy tờ xin cấp giấy chứng nhận đầu tư nếu thuộc những trường hợp nêu trên.

Tư vấn đổi thay giấy chứng nhận đầu tư

1. Khi có nhu cầu thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, nhà đầu tư thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.
2. Hồ sơ điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư gồm:
a) Văn bản yêu cầu điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;
b) Thống kê tình hình triển khai Dự án đầu tư đến thời điểm yêu cầu điều chỉnh Dự án đầu tư;
c) Quyết định về việc điều chỉnh Dự án đầu tư của nhà đầu tư;
d) Tài liệu quy định tại những điểm b, c, d, đ và e khoản một Điều 33 của Luật này liên quan đến các nội dung điều chỉnh.
3. Trong thời hạn 10 ngày làm việc diễn ra từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định tại khoản một Điều này, cơ quan đăng ký đầu tư điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; trường hợp chối từ điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư phải thông báo bằng văn bản cho nhà đầu tư và nêu rõ lý do.
4. Đối với những Dự án thuộc diện phải quyết định chủ trương đầu tư, khi điều chỉnh Dự án đầu tư liên can đến chỉ tiêu, địa điểm đầu tư, khoa học chính, tăng hoặc giảm tài chính trên 10% tổng nguồn vốn, thời hạn thực hành, thay đổi nhà đầu tư hoặc thay đổi điều kiện đối với nhà đầu tư (nếu có), cơ quan đăng ký đầu tư thực hành giấy tờ quyết định chủ trương đầu tư trước lúc điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.
5. Trường hợp bắt buộc của nhà đầu tư về việc điều chỉnh nội dung Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dẫn tới Dự án đầu tư thuộc diện phải quyết định chủ trương đầu tư, cơ quan đăng ký đầu tư thực hành thủ tục quyết định chủ trương đầu tư trước lúc điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.


Luật Hà Đô là đơn vị cung cấp dịch vụ thay đổi, dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh và Giấy phép kinh doanh chuyên nghiệp. Trong trường hợp bạn còn thắc mắc cần được giải đáp và tư vấn về các Dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh, hãy liên hệ ngay với chúng tôi theo số điện thoại 1900 62 80 để được tư vấn
Website: https://luathado.com/
>> Xem thêm: https://luathado.com/thu-tuc-thay-doi-giay-chung-nhan-dau-tu-cd83.html