Main mình là Intel GM45/GM47 có thể nhận ĐR3 được không và giới hạn là bao nhiêu Gigabyte