hiện giờ em đang dùng con rat 9. nhưng không hiểu gần đây nó lại bị bệnh thường bị treo đột ngột khoảng vài giây rồi trở lại bình thường. dùng tầm 15 phút lại bị.<br>
khi kiểm tra thì thấy cứ mỗi lần pin hiện dấu &quot;X&quot; là chuột lại bị treo, di chuyển chậm rối sau đó trở lại bình thường. bị như vậy mỗi lần dùng ức chế lắm.<br>
hình ảnh cụ thể:<br> <img style="max-width: 800px; cursor: pointer;" onclick="window.open(this.src)" src="http://sdfashjbasffash.deviantart.com/gallery/" border="0" alt=""><br>
&quot; <a href="http://sdfashjbasffash.deviantart.com/gallery/" target="_blank" rel="nofollow">http://sdfashjbasffash.deviantart.com/gallery/</a> &quot;<br>
bác nào nào có hướng sử lý. Xin giúp đỡ em với!!!!!!!!<img style="max-width: 800px; cursor: pointer;" onclick="window.open(this.src)" src="http://www.vn-zoom.com/images/smilies/smiles.gif" border="0" alt="" title="cuoi" class="inlineimg"><img style="max-width: 800px; cursor: pointer;" onclick="window.open(this.src)" src="http://www.vn-zoom.com/images/smilies/smiles.gif" border="0" alt="" title="cuoi" class="inlineimg"><img style="max-width: 800px; cursor: pointer;" onclick="window.open(this.src)" src="http://www.vn-zoom.com/images/smilies/smiles.gif" border="0" alt="" title="cuoi" class="inlineimg">