<b><font size="5">Mình post 5 sản phẩm cần thanh lý gấp<br>
Ai có nhu cầu thì liên hệ sms hoặc gọi qua sđt <font color="#FF0000">0907842690</font> hoặc facebook : <a href="https://www.facebook.com/srx889300" target="_blank" rel="nofollow">https://www.facebook.com/srx889300</a></font></b><br> <a href="https://flic.kr/p/r9QehQ" target="_blank" rel="nofollow"><img style="max-width: 800px; cursor: pointer;" onclick="window.open(this.src)" src="https://farm8.staticflickr.com/7342/16508861252_850bd99876_c.jpg" border="0" alt=""></a><a href="https://flic.kr/p/r9QehQ" target="_blank" rel="nofollow">10506550_1400628903576079_109876318 1880191841_o</a> by <a href="https://www.flickr.com/people/130579630@N08/" target="_blank" rel="nofollow">thephantom2102</a>, on Flickr<br> <a href="https://flic.kr/p/qSuChP" target="_blank" rel="nofollow"><img style="max-width: 800px; cursor: pointer;" onclick="window.open(this.src)" src="https://farm8.staticflickr.com/7310/16323972447_75900a0ba5_c.jpg" border="0" alt=""></a><a href="https://flic.kr/p/qSuChP" target="_blank" rel="nofollow">10857285_1400628906909412_577056748 0054402675_o</a> by <a href="https://www.flickr.com/people/130579630@N08/" target="_blank" rel="nofollow">thephantom2102</a>, on Flickr<br> <a href="https://flic.kr/p/r7Ccns" target="_blank" rel="nofollow"><img style="max-width: 800px; cursor: pointer;" onclick="window.open(this.src)" src="https://farm8.staticflickr.com/7431/16483880456_8706570557_c.jpg" border="0" alt=""></a><a href="https://flic.kr/p/r7Ccns" target="_blank" rel="nofollow">10960214_1400629316909371_198393861 6574459562_o</a> by <a href="https://www.flickr.com/people/130579630@N08/" target="_blank" rel="nofollow">thephantom2102</a>, on Flickr<br> <a href="https://flic.kr/p/qSkh53" target="_blank" rel="nofollow"><img style="max-width: 800px; cursor: pointer;" onclick="window.open(this.src)" src="https://farm8.staticflickr.com/7440/16322148418_89e11e019c_c.jpg" border="0" alt=""></a><a href="https://flic.kr/p/qSkh53" target="_blank" rel="nofollow">10974528_1400628900242746_424294289 6266801099_o</a> by <a href="https://www.flickr.com/people/130579630@N08/" target="_blank" rel="nofollow">thephantom2102</a>, on Flickr<br> <a href="https://flic.kr/p/qSmEx9" target="_blank" rel="nofollow"><img style="max-width: 800px; cursor: pointer;" onclick="window.open(this.src)" src="https://farm9.staticflickr.com/8623/16322419110_db13f9c9c1_c.jpg" border="0" alt=""></a><a href="https://flic.kr/p/qSmEx9" target="_blank" rel="nofollow">10996826_1400629313576038_625490357 9603099854_o</a> by <a href="https://www.flickr.com/people/130579630@N08/" target="_blank" rel="nofollow">thephantom2102</a>, on Flickr