Gỉa lập thì ok rồi, cho mình hỏi để chơi JD thì cần thêm những gì vậy (như là wiiremote, nunchuk...)(tại chưa dùng wii bao h <img style="max-width: 800px; cursor: pointer;" onclick="window.open(this.src)" src="http://www.vn-zoom.com/images/smilies/burn_joss_stick.gif" border="0" alt="" title="burn_joss_stick" class="inlineimg"> )