nếu trước khi cúp điện mà bạn chơi rockband thì giải pháp đây : memory stick/psp có thể thấy là file Game đã bị xóa rồi . tạo 1 folder Game mới và 1 file new.txt bên trong là xong