Vđề là mình đang dùng tay cầm PS3 để đá fifa online 3. Mò mẫm mãi mới chỉnh được cần Analog trái. Nhưng cần Analog phải thì không biết đường chỉnh. AE nào biết xin chỉ giáo với. Cám ơn rất nhìu. <img style="max-width: 800px; cursor: pointer;" onclick="window.open(this.src)" src="http://www.vn-zoom.com/images/smilies/adore.gif" border="0" alt="" title="adore" class="inlineimg">