Tình hình là vừa cài xong game Splintercell:Blacklist rồi chơi ngon chơi một tí mới thấy cái lỗi là nó không tự savegame mỗi lần chơi xong vào lại thì chơi lại Mong Pro nào giúp