<font size="4">Em muốn hỏi về Card NVIDIA này của em</font><br> <a href="http://upanh.com/view/?id=dvacfnfq6wn" target="_blank" rel="nofollow"><img style="max-width: 800px; cursor: pointer;" onclick="window.open(this.src)" src="http://i2.upanh.com/2013/0919/06//57538532.1.jpg" border="0" alt=""></a><br>
Như vậy đã được đầy đủ chưa? Em thấy dòng DirectCompute nó chưa đánh dấu tích vào thì làm sao cho nó có?<br> <a href="http://upanh.com/view/?id=7va62ncqewv" target="_blank" rel="nofollow"><img style="max-width: 800px; cursor: pointer;" onclick="window.open(this.src)" src="http://i4.upanh.com/2013/0919/06//57538534.2.jpg" border="0" alt=""></a><br>
Bên này thì em chưa hiểu rõ lắm mong các anh giúp em với