ôi dầu dừa dùng đỡ gàu và mượt mà thật mỗi tội đầu em dầu gội lại với dầu gội mãi mới sạch ý