Có ai xài huyết thanh dưỡng tóc missen chưa cho mình tham khảo với