Mình search mà không ra siêu thị này nhỉ. Giá cả ở đó thế nào hả bạn.