tóc e hiện sau khi làm xoăn nó rất khô và xơ có mẹ nào dùng ủ tốt bảo.e với :d tks các mẹ