Người lớn tuổi tóc đa số là bị bạc hoa râm, nếu tự nhuộm thì rất khó khi tóc đen, trắn lẫn lộn..