Mấy bác cho e hỏi dòng máy này có thể lắp thêm card màn hình rời không ạ ? Nếu được thì chọn loại card nào ? E cảm ơn trước [IMG]styles/default/xenforo/clear.png[/IMG]

Machine name: ADMIN
Operating System: Windows XP Professional (5.1, Build 2600) Service Pack 3 (2600.xpsp_sp3_qfe.130704-0421)
Language: English (Regional Setting: English)
System Manufacturer: TOSHIBA
System Model: Satellite A105
BIOS: BIOS Version 1.30
Processor: Genuine Intel(R) CPU T2050 @ 1.60GHz (2 CPUs)
Memory: 2038MB RAM
Page File: 627MB used, 3301MB available
Windows Dir: C:\WINDOWS
DirectX Version: DirectX 9.0c (4.09.0000.0904)
DX Setup Parameters: Not found
DxDiag Version: 5.03.2600.5512 32bit Unicode