mình đang có key think pad x220 ace cần thì nhắn tin cho mình nhé [IMG]styles/default/xenforo/clear.png[/IMG]