Đề nghị là bên laptopcali (laptop huy hoang) và một số cửa hàng laptop khác (nếu có tình trạng tương tự)
Làm ơn làm phước check thường xuyên cái kho hàng và update thông tin giúp mình cái.
Hỏi mua hàng, tư vấn đã thèm, bên mình còn hàng, rốt cuộc qua tới cửa hàng thì nói là hết hàng, và tư vấn cho cái laptop khác >"<
Về luôn, tức sôi máu....( muốn chửi thề... [IMG]styles/default/xenforo/clear.png[/IMG] )