Thủ tục cấp sổ đỏ và nghĩa vụ tài chính.
Ngày xưa bố tôi có nhận ông bà làm bố mẹ nuôi, khi ông mất 1 thời gian bà nuôi (mẹ nuôi của bố tôi) có cho bố tôi một lô đất để xây nhà ở và có xác nhận của ba nuôi và các con trai con gái bà. Văn bản cho tặng đất được bà và các con kí xác nhận thừa nhận bố tôi là con nuôi và đồng ý cho bố tôi quyền sử dụng đất ấy. Bây giờ bố tôi muốn làm sổ đỏ lô đất thì có phải đóng thuế đất cho ủy ban nhân dân xã không? Và thủ tục như thế nào? Mong nhận được hướng dẫn!
Trả lời có tính chất tham khảo
a) Vấn đề thứ nhất bạn hỏi về thủ tục cấp sổ đỏ, chúng tôi xin trả lời bạn như sau:
Hồ sơ bao gồm:
- Đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;
- Một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất (nếu có);
- Văn bản ủy quyền xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (nếu có).
Trình tự, thủ tục cấp sổ đỏ
Việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được qui định theo hai giai đoạn:
Giai đoạn I: Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất có trách nhiệm thẩm tra hồ sơ, xác minh thực địa khi cần thiết; lấy ý kiến xác nhận của UBND phường về tình trạng tranh chấp đất đai đối với thửa đất. Trường hợp người đang sử dụng đất không có giấy tờ về quyền sử dụng đất thì lấy ý kiến của UBND phường về nguồn gốc và thời điểm sử dụng đất, tình trạng tranh chấp đất đai đối với thửa đất, sự phù hợp với qui hoạch sử dụng đất đã được xét duyệt. Danh sách các trường hợp đủ điều kiện và không đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất phải được công bố công khai tại văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất trong thời gian 15 ngày. Văn phòng này cũng phải xem xét các ý kiến đóng góp đối với các trường hợp xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; xác nhận vào đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với những trường hợp đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và ghi ý kiến đối với trường hợp không đủ điều kiện. Trường hợp đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất làm trích lục bản đồ địa chính hoặc trích đo địa chính thửa đất đối với nơi chưa có bản đồ địa chính, trích sao hồ sơ địa chính; gửi số liệu địa chính đến cơ quan thuế để xác định nghĩa vụ tài chính đối với trường hợp người sử dụng đất phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo qui định của pháp luật; gửi hồ sơ những trường hợp đủ điều kiện và không đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất kèm theo trích lục bản đồ địa chính, trích sao hồ sơ địa chính đến phòng tài nguyên và môi trường.
Giai đoạn II: Phòng tài nguyên và môi trường có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ, trình UBND cùng cấp quyết định cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; ký hợp đồng thuê đất đối với trường hợp được Nhà nước cho thuê đất.
Thời gian thực hiện các công việc qui định tại hai giai đoạn trên không quá 55 ngày làm việc (không kể thời gian công bố công khai danh sách các trường hợp xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và thời gian người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính) kể từ ngày văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất nhận đủ hồ sơ hợp lệ cho tới ngày người sử dụng đất nhận được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
b) Về vấn đề bạn hỏi có phải đóng thuế cho UBND xã hay không, chúng tôi xin trả lời bạn như sau:
Theo quy định của khoản 4 Điều 4 Luật Thuế thu nhập cá nhân: “Thu nhập từ nhận thừa kế, quà tặng là bất động sản giữa vợ với chồng; cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ; cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi; cha chồng, mẹ chồng với con dâu; cha vợ, mẹ vợ với con rể; ông nội, bà nội với cháu nội; ông ngoại, bà ngoại với cháu ngoại; anh, chị, em ruột với nhau” được miễn thuế. Như vậy, bạn không phải nộp thuế thu nhập cá nhân.
Tuy nhiên, theo quy định của Luật Đất đai 2003 và các văn bản hướng dẫn thi hành, nghĩa vụ tài chính trong trường hợp của bạn sẽ gồm tiền sử dụng đất và lệ phí trước bạ. Theo đó, bạn phải nộp tiền sử dụng đất khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (trừ trường hợp quy định tại khoản 1, điều 50 Luật Đất đai 2003). Tiền sử dụng đất được tính theo diện tích đất được cấp giấy chứng nhận và giá đất để tính thu tiền sử dụng đất là giá đất theo mục đích sử dụng đất do UBND cấp tỉnh ban hành tại thời điểm cấp giấy chứng nhận (Trong trường hợp bạn chưa đủ khả năng nộp tiền sử dụng đất khi được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì bạn sẽ được ghi nợ tiền sử dụng đất theo quy định tại Điều 5 Nghị định 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007).
Ngoài ra, đối với các trường hợp được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở hoặc giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở nhưng chưa nộp hoặc nộp chưa đủ lệ phí trước bạ thì phải nộp lệ phí trước bạ theo quy định tại Điều 1 Nghị định số 80/2008/NĐ-CP ngày 29/7/2008 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 176/1999/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 1999và Nghị định số 47/2003/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ về lệ phí trước bạ thì lệ phí trước bạ đối với nhà đất là 0,5%.
Đối với trường hợp chưa nộp lệ phí làm thủ tục cấp sổ đỏ hoặc nộp chưa đủ lệ phí trước bạ trong thời hạn ba mươi ngày kể từ ngày người nộp lệ phí trước bạ nhận được thông báo nộp lệ phí trước bạ, nếu thuộc đối tượng phải nộp thì thực hiện nộp lệ phí trước bạ và bị xử phạt chậm nộp theo quy định hiện hành.
Bài viết liên quan : Thủ tục khai nhận di sản thừa kế